OBAVEŠTENJA !!!

Obaveštenja namenjena za kandidate…

Izmenama i dopunama ZOBS-a ( zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ) od 03.04.2019. godine poćinje primena određenog broja članova zakona koji se odnose na kandidate sa probnom vozačkom dozvolom i to:

1. Za kandidate koji vozački ispit polože posle 03.04.2019. godine probna vozačka dozvola traje dve godine, a za kandidate koji imaju 17 i 18 godina do dvadeset prve godine starosti.

2. U periodu od 23h do 06h zabranjeno je upravljanje motornim vozilom.

3. Vozači sa probnom v.d.mogu upravljati vozilom snage preko 80 kw samo uz prisustvo člana porodice koji poseduje voz.doz.najmanje 5 godina.

4. Probna vozačka dozvola se izdaje i kandidatima koji polože za A1, A2 i A kategoriju a kojima je to prva kategorija koju imaju.

5. Vozači sa probnom vozačkom dozvolom, kada upravljaju vozilom, moraju imati pored sebe pratioca tj.lice koje poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje 5 godina, do navršenih 18 godina starosti.

6. U vozilu mogu prevoziti najviše 3 lica uključujući i pratioca.

7. Ne smeju uopšte imati alkohola u krvi.

8. Ne smeju koristiti mobilni telefon za vreme vožnje pa čak i bez upotrebe ruku.

9. Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

10. Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Driving-schools-bank h